NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul acestei politici este de a stabili măsurile necesare și responsabilitățile angajaților și colaboratorilor REMEDIA, pentru îndeplinirea obligatiilor referitoare la garantarea si protejarea drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care accesează platforma online www.test-covid19.ro.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă la persoane care au cel puțin 18 ani.

 1. Cine suntem?

Societatea FARMACEUTICA REMEDIA SA, cu sediul în Deva, B-Dul Nicolae Bălcescu nr. 2, jud. Hunedoara, având CUI  RO2115198, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/700/1991, e-mail: […], telefon […] este operatorul de date cu caracter personal (în continuare Remedia).

 1. Scopul și temeiurile legale de prelucrare

Încheierea sau executare unui contract: Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră, respectiv pentru a putea presta serviciile sau livra produsele pe care le-ați achiziționat.

Consimțământ: În ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.

Obligații legale: Prelucrăm  datele  dumneavoastră  pentru  îndeplinirea  obligaţiilor  noastre  de  arhivare,  a  obligaţiilor  de  a comunica unor autorităţi publice, obligații fiscale, soluționarea sesizărilor sau plângerilor, audit intern sau a altor obligaţii legale.

Interes legitim: Pentru optimizarea și siguranța serviciilor pe care le oferim, putem prelucra datele dvs. personale pe care ni le oferiți prin intermediul fișelor de consimțământ pe care le completați sau colectate de colaboratorii noștri, inclusiv date cu caracter sensibil privind sănătatea dvs. De asemenea, folosim datele necesare pentru a asigura funcționalitatea site-ului pe care îl vizitați.

 1. Ce date prelucrăm?
 • Date de identificare: nume, prenume, CNP, serie și număr de act de identitate, localitate de domiciliu;
 • Date de contact: telefon, e-mail;
 • Date sensibile: date privind sanatatea, date bio-metrice si date genetice, date privind locația dvs;
 • Detalii de plata: datele cardului bancar cu care efectuați plăți.
 1. Perioada de stocare

Datele tale vor fi prelucrate pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare.

În cazul abonaţilor la primirea comunicărilor comerciale şi prelucrarea datelor în scop de marketing și în scop de cercetare de piață/prospectare/efectuare studii, Remedia va prelucra datele până la momentul la care: (i) persoana vizată îşi retrage consimţământul; (ii) îşi exercită dreptul de opoziţie potrivit legii; sau (iii) conform politicilor interne s-a împlinit termenul de păstrare și utilizare a respectivelor date, în concordanță cu scopul pentru care au fost colectate. 

 1. Locul prelucrarii datelor tale:

Datele sunt colectate, stocate și utilizate în România.

 1. Cine mai poate avea acces la datele tale:
 • Companiile din grupul Remedia: […] ;
 • Autoritățile competente din domeniul sănătății;
 • Autoritățile publice din domeniul judecătoresc sau de urmărire penală;
 • Furnizorii noștri de servicii medicale, cu care ne aflăm în relații contractuale, pentru prestarea serviciilor medicale disponibile prin intermediul site-ului;
 • Prestatori de servicii de marketing, software și alte servicii similare care asigură funcționarea platformei și a site-ului
 1. Transferul Datelor Personale 

Datele cu Caracter personal furnizate către Remedia pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European. Nu vom transfera datele dumneavoastră În afara Spaţiului Economic European, 

 1. Drepturile tale:
 • dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Remedia, în conformitate cu cerinţele legale;
 • dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, respectiv de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 • dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Remedia către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (inclusiv la adresa de e-mail plangere@dataprotection.ro) pentru exercitarea şi apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa justiţiei.
 • dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta; Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, Remedia, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe. Deşi nu veţi mai primi mesaje comerciale directe, Remedia ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al Remedia (de ex., pentru îmbunătățirea serviciilor, soluționarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara SEE („Spatiului Economic European”), persoanele vizate ale căror date cu caracter personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare la următoarele date de contact:

Adresa: […]

E-mail: […]